Home > VOP

Všeobecné obchodní podmínky


Provozovatelem portálu ROZKVETLÝ DŮM CZ a všech služeb zde inzerovaných je Jana Wenzlová, Grafická 28, 150 00 Praha 5, IČ: 01434870, DIČ: CZ 8359180060 (dále jen provozovatel) a vydává v souladu se zněním §273 zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky pro portál ROZKVETLÝ DŮM CZ (dále jen VOP) mezi:

provozovatelem

a

zákazníkem, kterým je fyzická či právnická osoba, které provozovatel poskytuje služby na základě uzavřené smlouvy, nebo objednávky na základě těchto VOP (dále jen zákazník)


Podmínky poskytování služeb

Předmětem poskytovaných služeb jsou dodávky živých květin a floristického materiálu a jsou poskytovány na základě písemné objednávky. Provedená objednávka je závazná a její zrušení lze provést pouze do jedné hodiny od jejího odeslání. Zrušení lze provést telefonicky, nebo e-mailem s uvedením čísla objednávky.

Doručení je provedeno nejdříve následující kalendářní den po dni objednání v časovém intervalu zvoleném zákazníkem na adresu uvedenou v objednávce a to v úterý, čtvrtek, pátek a sobotu. Doručování zboží v pondělí a středu je možné pouze po předchozí telefonické domluvě, v neděli a ve státní svátky doručování neprovádíme.

Fotografie uvedené na portálu jsou pouze ilustrační. Dodané zboží respektuje druh inzerované květiny (např. růže), základní barvu (např. oranžová) a uvedené vlastnosti (např. délka min. 60cm). Ostatní vlastnosti jsou určeny aktuálně dostupnou odrůdou (např. sytost barevného odstínu, velikost květu apod.).


Cena a platební podmínky

Ceny inzerovaného zboží a služeb se řídí aktuálním ceníkem uvedeným na portálu a jsou včetně DPH. Aktualizace ceníku je prováděna 5x týdně.

Platbu za zboží je možné provádět pouze formou zálohové faktury. Ostatní způsoby platby jsou dočasně pozastaveny kvůli EET.

Cena dopravného v rámci katastru hl.m.P. je stanovena na 200,-Kč včetně DPH. Při hodnotě zásilky nad 500,-Kč činí dopravné 100,- Kč, při hodnotě nad 1000,-Kč je dopravné zdarma. Po předchozí telefonické domluvě je možný osobní odběr na adrese Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4. V případě osobního odběru není dopravné účtováno.

Cena dopravného mimo katastr hl.m.P. je kalkulována sazbou 8,-Kč/km včetně DPH za každý ujetý kilometr mimo katastr hl.m.P. (tedy dvojnásobek vzdálenosti od hranic Prahy)

Cena dopravného je kalkulována z ceny objednávky před započtením individuálních, nebo množstevních slev.


Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo zkontrolovat správnost údajů uvedených v objednávce a dále telefonicky ověřit přítomnost zákazníka na doručovací adrese.

V případě nepřítomnosti zákazníka při doručení si provozovatel vyhrazuje právo považovat zásilku za doručenou. Opakované doručení lze provést výhradně po individuální telefonické domluvě. Zákazník se v takovémto případě zavazuje uhradit mimořádné náklady na dopravu ve výši 200,-Kč včetně DPH nad rámec ceny zásilky.

Provozovatel se zavazuje zákazníka neprodleně informovat o případných problémech spojených s realizací zásilky (doprava, nedostupnost zboží, jeho nízká kvalita apod.). Zákazník má v takovýchto případech právo odstoupit od objednávky, nebo změnit její obsah podle svých požadavků.

Provozovatel si vyhrazuje právo na úhradu nákladů spojených s komplikacemi při doručení zásilky v případě, že tyto byly prokazatelně zaviněny nesprávnými, nebo neúplnými informacemi uvedenými v objednávce.

Provozovatel nenese odpovědnost za případné zdržení zásilky způsobené zásahem třetích osob, nebo vyšší moci (zejména povodeň, požár, vítr, válka, zemětřesení apod.)


Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník uskutečněním objednávky akceptuje ujednání uvedená v těchto VOP.

Zákazník je povinnen uvádět v objednávce správné a úplné údaje a zajistit v jím zvolený časový interval na doručovací adrese přítomnost osoby odpovědné převzít zboží.

V případě dodávky velkoobchodních balení se ve výjimečných případech může doručený počet květů lišit od inzerovaného. Je-li počet doručených květů nižší má zákazník právo na slevu ve výši odpovídající nedoručenému zboží, aniž by byl ovlivněn jeho nárok na slevu na dopravném. V opačném případě se cena doručeného zboží nemění.


Reklamace

Reklamaci je nutné uplatnit přímo při odběru zásilky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Minimální trvanlivost řezaných květin je 1 den, při zachování podmínek správné péče.

Ostatní ustanovení reklamačního řádu se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.


Ostatní ustanovení

Provozovatel se zavazuje nakládat s informacemi poskytnutými zákazníkem plně v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 
Copyright © 2007- 2018 Jana Wenzlová ve spolupráci s ASAP Consulting, s.r.o. a Kateřina Dolanská florist - Všechna práva vyhrazena
Moment prosím, dávám do košíku